Developer mode enabled
Lietošanas noteikumi
  1. Šajā interneta vietnē ievietotie materiāli un to saturs ir VSIA „Latvijas Televīzija”, VSIA „Latvijas Radio”, Associated Press Television News Ltd, Sports News Television, SIA „LETA” un citu 3.personu intelektuālais īpašums.
  2. Interneta vietnē ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt vai citādi pārveidot.
  3. Par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu draud likumā noteiktā kriminālā un administratīvā atbildība.
  4. Interneta vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs šiem noteikumiem piekrīt, ja apmeklē šo interneta vietni.
  5. LSM.LV redakcija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas LSM.LV.